INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PARTNERSKÝCH AKTIVITÁCH - TESTING
Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sú adresované klientom (hráčom) spoločnosti PIXEL FEDERATION, s. r. o., ktorými sú predovšetkým užívatelia („Hráči“) softvérových produktov („Hier“) spoločnosti. Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov našich klientov. Od 25. mája 2018 osobné údaje našich klientov spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

OBSAH:

A. Pojmy súvisiace so spracúvaním osobných údajov

B. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

C. Aké Vaše osobné údaje spracúvame

D. Z akého zdroja získavame Vaše osobné údaje

E. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje

F. Komu budú Vaše osobné údaje poskytnuté

G. Kde sa Vaše osobné údaje spracúvajú

H. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

I. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

J. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

K. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva

A. Pojmy súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Oboznámte sa, prosím, so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, user ID, IP adresa a pod.

dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,

spracúvanie osobných údajov – operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, využívanie, poskytovanie tretím osobám alebo vymazanie

prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa

sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene

účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby

oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby

profilovanie – akékoľvek automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby

príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované

B. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je PIXEL FEDERATION, s. r. o., so sídlom: Einsteinova 19, Bratislava 851 01, Slovakia, IČO: 36 816 388, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47333/B (ďalej len „Spoločnosť“). Teda Spoločnosť určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje Spoločnosti: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovakia.

V rámci otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov Spoločnosťou sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] alebo [email protected] alebo písomne na adrese PIXEL FEDERATION, s. r. o., Einsteinova 19, Bratislava 851 01, Slovakia.

C. Aké Vaše osobné údaje spracúvame

Spoločnosť spracúva predovšetkým také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vás mohla zaradiť do zoznamu záujemcov o testovanie hier. O klientoch (záujemcoch o testovanie) Spoločnosť spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu:

 • Základné identifikačné údaje
 • Základné identifikačné údaje sú: meno, priezvisko

 • Kontaktné údaje
 • Kontaktnými údajmi sú: e-mailová adresa, miesto aktuálneho pobytu

 • Ostatné údaje
 • Ostatné údaje, ktoré o Vás ešte spoločnosť spracúva sú: vek, herné ID, záujmy/preferencie ohľadom hier

  D. Z akého zdroja získavame Vaše osobné údaje

  Spoločnosť získava Vaše osobné údaje predovšetkým od Vás, a to najmä vyplnením záujmového dotazníka na našej webovej stránke.

  E. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje

  Z dôvodu zaradenia do zoznamu záujemcov o testing

  Spoločnosť spracúva Vašeosobné údaje na účely zaradenia do zoznamu záujemcov o testovanie hier a kontaktovania vašej osoby za účelom testovania.

  F. Komu budú Vaše osobné údaje poskytnuté

  Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

  Sprostredkovatelia

  V prípade niektorých činností spolupracuje Spoločnosť s externými subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti (ďalej len „Sprostredkovatelia“). Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje vždy na základe zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a Sprostredkovateľom. Sprostredkovateľmi Spoločnosti môžu byť emailový provider alebo prenajímateľ serverov.

  Orgány verejnej moci

  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci v prípade, že takúto povinnosť ukladá zákon alebo je také poskytnutie potrebné na plnenie povinností uložených zákonom. Medzi orgány verejnej moci patria najmä súdy a orgány činné v trestnom konaní a pod.

  G. Kde sa Vaše osobné údaje spracúvajú

  Vaše osobné údaje sú spracúvané interne v rámci spoločnosti s možnosťou uloženia na prenajatých serveroch v rámci tzv. cloudových služieb poskytovaných prostredníctvom spoločností tretích strán na základe uzavretej zmluvy medzi Spoločnosťou a subjektmi tretích strán. Tieto spoločnosti sú z pohľadu spracúvania Vašich osobných údajov v pozícii Sprostredkovateľov.

  H. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

  Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje po dobu, kým je to nevyhnutné v rámci trvania testovaní hier realizovaných spoločnosťou.

  Spoločnosť aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že po tom, čo uplynie doba, počas ktorej je Spoločnosť oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje, osobné údaje sa anonymizujú, resp. vymažú z databáz a informačných systémov Spoločnosti a to najneskôr do 5 rokov od prejavenia záujmu o testovanie hier/vyplnenia dotazníka.

  I. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

  Spoločnosť vo vzťahu k Vám a Vašim osobným údajom nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré by nadobúdalo právne účinky týkajúce sa Vašej osoby.

  J. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

  V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Prístup k osobným údajom

  Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo: a) získať potvrdenie, či Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, b) v prípade, že Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia, a c) na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva.

  V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže Spoločnosť za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.

 • Oprava osobných údajov

  Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás Spoločnosť spracúva. Opravu/doplnenie Spoločnosť urobí bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

 • Vymazanie osobných údajov

  Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov Spoločnosti a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, alebo d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.

 • Prenosnosť osobných údajov

  Pokiaľ ste nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytli osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo od nás získať tieto osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky možné, Vaše osobné údaje môžeme odovzdať aj priamo prevádzkovateľovi, ktorého určíte.

 • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  Podľa čl. 21 Nariadenia máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti. V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Spoločnosť spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 • Obrátiť sa na dozorný orgán

  Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, a teda je iba na Vás, či svoj súhlas v navrhovanom rozsahu poskytnete alebo nie.Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

  Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

 • K. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva

  Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo chcete získať viac informácií, môžete sa na nás obrátiť písomne na našu adresu: PIXEL FEDERATION, s. r. o., so sídlom: Einsteinova 19, Bratislava 851 01, Slovakia alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected].

  Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 01.04.2019